Obchodné podmienky

Obchodné podmienky 

 

Názov spoločnosti

ARTER, s. r. o.

Kalinčiakova 4

95301 Zlaté Moravce

IČO: 47 428 244

DIČ: 202 38 69 155

IČ DPH: SK202 38 69 155

Reg.: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl. Č. 35269/N 

Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením Zákona na ochranu spotrebiteľa 250/2007, Zákonom na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku 102/2014 a Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

Predmet plnenia

Kúpna zmluva – Kupujúci urobí objednávku na webe www.vyberovekupelne.sk tým, že požadované plnenie (tovar) vloží do košíka a v kroku potvrdenia objednávky klikne na tlačidlo "Objednať s povinnosťou platby". Kupujúcemu môže pri objednávaní tovaru asistovať pracovník ARTER s.r.o., či už po telefóne emailovej objednávke. Než kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má kupujúci právo meniť ako požadované plnenie, dopravu aj spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávka kupujúceho je považovaná za návrh na uzavretie zmluvy. Predávajúci po obdržaní objednávky potvrdí toto obdržanie elektronickou poštou. Zmluvný vzťah vzniká doručením prijatia objednávky, ktoré predávajúci zašle kupujúcemu. Od tohto momentu - uzavretie kúpnej zmluvy - vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Za prípadné chyby pri prenose dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie OP vrátane Reklamačného poriadku ARTER s.r.o. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov. 

Súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť za objednaný tovar. Cena uvedená u každého druhu tovaru na stránke je konečná. Cena tovaru sa rozumie „zo skladu predávajúceho“, tj. nezahrňuje náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu. 
 
Tovar je zasielaný kupujúcemu zásielkovou službou. Ceny dopravy sú uvedené na stránke Doprava a platba>>

  

Dodacia doba a platobné podmienky

Bežná doba expedície tovaru je v závislosti od tovaru a dostupnosti. (Expedíciou sa rozumie predanie zásielky kuriérskej spoločnosti). Objednávky sú vybavované v poradí, v akom boli doručené predávajúcemu. V prípade, že objednaný tovar nie je v čase doručenia objednávky na sklade, bude kupujúci s touto skutočnosťou oboznámený.

Doba dodania je uvedená pri každom produkte a jej označenie je nasledovné:

- Dodanie zvyčajne do 2 prac. dní - tovar bude doručený do 2 prac. dní od prevzatia kuriérom. Tovar expedujeme kuriérovi zvyčajne na druhý prac. deň od objednávky, vzávislosti od spôsobu platby.  

- Dodanie zvyčajne do týždňa - tovar je skladom u nášho dodávateľa. Termín dodania je zvyčajne 1 týždeň. Bližšie info si môžete preveriť na 0902 512 577 alebo na info@vyberovekupelne.sk.

- Dodanie zvyčajne 2 týždňov - tovar je skladom u nášho dodávateľa. Termín dodania sú zvyčajne 2 týždne. Bližšie info si môžete preveriť na 0902 512 577 alebo na info@vyberovekupelne.sk, alebo vám ho sami upresníme po objednaní.

- Na Dotaz - tovar je dlhšiu dobu vypredaný. Informujte sa o termíne dodania na 0902 512 577 alebo na info@vyberovekupelne.sk

- Dočasne nedostupné - tovar je dočasne vypredaný. Informujte sa o termíne dodania na 0902 512 577 alebo na info@vyberovekupelne.sk

- Vypredané - tovar je vypredaný a už nebude naskladenýAk nie je stanovené inak, náklady na dopravu platí kupujúci. Predávajúci je oprávnený plniť predmet objednávky i čiastočne, ale vždy na základe súhlasu kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane poštovného /dopravy/. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci.

 

Pri preberaní zásielky doporučujeme rozbaliť tovar z obalov ešte v prítomnosti vodiča a tovar riadne skontrolovať. Presvedčiť sa, či je obsah úplne v poriadku. Tento spôsob uľahčuje priebeh prípadnej reklamácie tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je nutné ihneď tieto výhrady uviesť do mobilného terminálu, prípadne spísať s vodičom prepravnej služby protokol o poškodení a spraviť fotodokumentáciu a nahlásiť nám písomne na e-mail: info@vyberovekupelne.sk reklamáciu. 

 

Podľa  ustanovenia č. VII.7.2 a) a XV. 3) zasielateľských podmienok systému TOPTRANS potvrdzuje príjemca svojím podpisom na mobilnom termináli pri preberaní zásielky dátum a hodinu prevzatia a tiež celkový počet a neporušenosť jednotlivých kusov. Prípadné výhrady poznamená vždy do mobilného terminálu, prípadne si vyžiada spísanie zápisu o škode + fotodokumentácia. O oprávnenosti reklamácie rozhoduje fyzický stav zásielky v okamihu odovzdania príjemcovi. Ak doručí dopravca zásielku pôvodnú neporušenú má sa za to, že ku škode nemohlo dôjsť počas prepravy a dopravca sa zbaví zodpovednosti. Pokiaľ nahlásite poškodenie neskôr, nie sme bohužiaľ schopní zaistiť kladné vyriešenie tejto reklamácie.

V prípade, že kuriér nemôže čakať na skontrolovanie zásielky, uveďte do mobilného terminálu prevzaté s výhradou.

 Objemný tovar expedujeme na vratných paletách, aby sme predišli poškodeniu pri preprave.

  

Odstúpenie od objednávky

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Podľa zákona máte právo na odstúpenie od zmluvy akýmkoľvek komunikačným kanálom. 

Uprednostňujeme odstúpenie od zmluvy napísaním mailu na info@vyberovekupelne.sk a my vám vystavíme dobropis a dohodneme sa kam vám zašleme peniaze ak ste platili dobierkou kuriérovi.

Pro odstúpenie od zmluvy je možné využiť tento formulár.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

  • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný tu

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a tiež náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nutné na to, aby sa zoznámil s povahou, vlastmi a funkčnosťou tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpenia od objednávky v prípade, ak sa jedná o objednávku s nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom.

 

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@vyberovekupelne.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Internetový obchod

Pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný zoznámiť sa s obchodnými a reklamačnými podmienkami.

Objednávky uskutočnené formou internetu sú vždy záväzné pre kupujúceho po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho. Potvrdenie zo strany predávajúceho je uskutočnenie elektronickou poštou, v ktorej sú priložené i tieto všeobecné obchodné podmienky.

 

Reklamačný poriadok

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

2. Záručná doba je 24 mesiacov (ak nie je pri tovare uvedené inak), ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim.

3. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

4. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho. Reklamačný protokol prosím vyplňte online tu. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

6. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

7. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

8. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

9. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Ochrana osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.

Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.

Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín s cieľom doručenia marketingových informácií – takouto krajinou sú Spojené štáty americké, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

 

Recenzie

Zverejnené spotrebiteľské recenzie tovaru pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí tovar alebo službu skutočne použili alebo si ich zakúpili. Predávajúci umožnuje vkladanie Spotrebiteľských recenzií iba v nadväznosti na zakúpenie tovaru alebo služby, čím overuje pravosť spotrebiteľských recenzií.


 

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001
037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024